top of page

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, wprowadzonym nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj.: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO)przekazuję następujące informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Jakub Reda Między Liniami – Studio Architektury, adres: ul. Pandy 11/22, 02-202 Warszawa.

2. W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem na piśmie na adres ul. Pandy 11/22, 02-202 Warszawa; za pomocą e – mail: biuro@miedzyliniami.com lub telefonicznie: 505 115 448.

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania Administrator będzie wykorzystywać w następujących celach:

a) zawarcia i wykonania łączącej Panią/Pana i Administratora umowy świadczenia usług, w tym: zapewnienia należytej jakości usług na rzecz Klienta przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c) wysyłania newslettera na podany przez Panią/Pana adres e-mail po uprzednim uzyskaniu zgody Klienta (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Z danych osobowych potrzebnych do wykonania łączącej Panią/Pana i Administratora umowy, Administrator będzie korzystać przez okres 3 lat od dnia realizacji usługi.

5. Z danych osobowych potrzebnych do wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych Administrator będzie korzystać przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wystawienie faktury/dokumentu księgowego.

6. Z danych osobowych, przekazanych przez Panią/Pana w celach marketingowych, Administrator będzie korzystać do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

7. W celu realizacji umowy, niezbędne jest podanie przez Panią/Pana następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres do doręczeń, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej (jeśli występuje), adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli występuje), adres e-mail, telefon. Podawanie danych przy zawarciu umowy o świadczenie usług nie jest wymogiem ustawowym, jednakże ich podanie jest niezbędne do wykonania umowy, czyli do realizacji Pani/Pana zakupów w naszym sklepie. Ze względów rachunkowych i podatkowych także niezbędne jest przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. Aby spełnić wskazane powyżej obowiązki, wykorzystywane są dane osobowe podane przez Panią/Pana w przy zawarciu umowy.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, a uczestniczących w wykonywaniu usług Administratora tj.: podwykonawcom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowe lub z zakresu prawa podatkowego.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w własnym imieniu, tj.: organom administracyjnym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (bankom, instytucjom płatniczym), podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Panią/Pana umowy z Administratorem.

10. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza teren Unii Europejskiej i do organizacji międzynarodowej.

11. Administrator może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na podstawie przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych. Profilowanie ma na celu przygotowanie dla Pani/Pana lepszej, indywidualnej oferty, zgodnej z Pani/Pana dotychczasowymi wyborami konsumenckimi, znanymi Administratorowi.

12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w pkt 2.

13. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody wyrażonej w celach marketingowych w dowolnym momencie. Prawo to będzie skuteczne od momentu jego zgłoszenia Administratorowi i nie będzie dotyczyło działań Administratora podejmowanych przed cofnięciem zgody.

14. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.

bottom of page